Obowiązek informacyjny dla klientów

Od 25 maja 2018 r. w Unii Europejskiej stosujemy przepisy Rozporządzenia Ogólnego o Danych Osobowych (RODO), czyli Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE. Stosowanie przepisów RODO jest okazją, aby poinformować Państwa o tym, jak chronimy i przetwarzamy Państwa dane osobowe i jakie w związku z tym przysługują uprawnienia. Zmiany wprowadzone w ramach RODO nie wymagają żadnego kontaktu z nami. Prosimy o zapoznanie się z poniższą informacją.

Jak przetwarzamy Państwa dane osobowe?

InterWifi s.c. w świetle przepisów jest administratorem danych osobowych Państwa jako naszych klientów. Oznacza to, że jesteśmy odpowiedzialni za wykorzystanie danych osobowych w sposób bezpieczny, zgodny z łączącą nas umową i obowiązującymi przepisami.

W jakim celu i na jakiej podstawie wykorzystujemy Państwa dane osobowe?

Dane osobowe uzyskane od Państwa wykorzystujemy w celu:

 1. zawarcia i wykonania łączącej nas umowy, w tym zapewnienia poprawnej jakości usług (np. poprzez usuwanie awarii i sprawdzenie poprawności działania usług) – przez czas trwania umowy, udzielania odpowiedzi na reklamacje i rozliczeń po jej zakończeniu (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 b) RODO, podstawę tę będziemy nazywać w skrócie „wykonaniem umowy”);
 2. wykonania ciążących na nas obowiązków prawnych, np.: a) wystawianie i przechowywanie faktur oraz dokumentów księgowych, b) zapewnienie bezpieczeństwa sieci zgodnie z przepisami Prawa telekomunikacyjnego. Z danych potrzebnych do realizacji obowiązków prawnych będziemy korzystać: – przez czas wykonania obowiązków, np. wystawienia faktury (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 c) RODO; podstawę tę będziemy nazywać „obowiązkiem prawnym”), – przez czas, w którym przepisy nakazują nam przechowywać dane; np. przepisy podatkowe (podstawa prawna: obowiązek prawny), lub – przez czas, w którym możemy ponieść konsekwencje prawne niewykonania obowiązku, np. otrzymać karę finansową od urzędów państwowych (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 f) RODO; podstawę tę będziemy nazywać „naszym prawnie uzasadnionym interesem”).
 3. wykrywania nadużyć i zapobiegania im – przez czas trwania umowy (podstawa prawna: nasz prawnie uzasadniony interes), a następnie przez okres, po którym przedawnią się roszczenia wynikające z łączącej nas umowy, a w przypadku dochodzenia przez nas roszczeń lub zawiadamiania właściwych organów – przez czas trwania takich postępowań (podstawa prawna: nasz prawnie uzasadniony interes),
 4. ustalenia, obrony i dochodzenia roszczeń, co obejmuje m.in. sprzedaż naszych wierzytelności z umowy innemu podmiotowi – przez okres, po którym przedawnią się roszczenia wynikające z umowy (podstawa prawna: nasz prawnie uzasadniony interes),
 5. wsparcia obsługi, w tym poprzez informowanie o awariach, dostosowanie obsługi w oparciu o m.in. dane o ofercie, z której Państwo korzystają, czy o dotychczas złożonych reklamacjach – przez czas trwania łączącej nas umowy (podstawa prawna: nasz prawnie uzasadniony interes).

Jeśli wyrażą Państwo zgodę na wykorzystywanie danych, treść tej zgody będzie określać, w jakim celu będziemy przetwarzać dane.

Jakie dane przetwarzamy?

Wymagamy podania danych na formularzu umowy, w szczególności takich jak imiona i nazwiska, adres numer PESEL lub seria i numer dokumentu potwierdzającego tożsamość. Dodatkowo możemy poprosić o dane opcjonalne – które nie mają wpływu na zawarcie umowy (jeśli ich nie otrzymamy, nie będziemy mogli np. dzwonić pod numer kontaktowy). Podawanie danych przy zawarciu umowy nie jest wymogiem ustawowym. Jednakże przepisy nakazują aby przed skorzystaniem z usług telekomunikacyjnych dokonali Państwo rejestracji. Aby spełnić ten obowiązek, wykorzystamy dane podane w formularzu umowy. W trakcie trwania umowy, świadcząc usługi, możemy wchodzić w posiadanie innych Państwa danych, w tym o korzystaniu z naszej sieci telekomunikacyjnej, usług, czy z naszej strony internetowej. Pojawienie się ich u nas jest konsekwencją technicznego działania naszych usług.

Komu dane mogą być przekazane?

1. podmiotom przetwarzającym dane w naszym imieniu, uczestniczącym w wykonywaniu naszych czynności:
– podwykonawcom wspierającym nas np. przy wykonywaniu usług telekomunikacyjnych lub innych przez Państwa zamówionych, przy montażu sprzętu, obsłudze korespondencji czy w procesie obsługi,
2. innym administratorom danych przetwarzającym Państwa dane we własnym imieniu:
– podmiotom prowadzącym działalność płatniczą (banki, instytucje płatnicze), w celu dokonania zwrotów na Państwa rzecz lub w celu zapewnienia działania usługi Polecenia Zapłaty,
– podmiotom nabywającym wierzytelności – w razie nieopłacenia przez Państwa naszych faktur w terminie,
– podmiotom współpracującym z nami przy obsłudze spraw księgowych, podatkowych, prawnych – w zakresie, w jakim staną się administratorem danych.

Czy Państwa dane trafią poza Europejski Obszar Gospodarczy (EOG)?

Nie.

Automatyczne podejmowanie decyzji

Dokonujemy automatycznego podejmowania decyzji mających istotny skutek dla Państwa w następujących sytuacjach: w ramach warunków umownych możemy określić, że osiągnięcie lub przekroczenie wskazanych przez nas progów lub limitów (np. wysłanych wiadomości, połączeń, transferu danych), bądź znacznego przekroczenia terminu płatności rachunków może spowodować określone konsekwencje (np. zawieszenie działania usługi lub jej działanie na innych zasadach). Jeśli systemy informatyczne odnotują osiągnięcie progów, limitów lub terminów, automatycznie zastosujemy rozwiązanie określone w danej umowie.

Dane transmisyjne z urządzeń aktywnych

W ramach świadczenie usługi telekomunikacyjnej przetwarzamy dane transmisyjne ( dane o połączeniach).
Dane transmisyjne przetwarzamy w celu:
a) wykonania umowy, w tym realizacji połączeń, zapewnienia ich jakości wynikającej z umowy, naliczania opłat za świadczone usługi oraz w celu i rozpatrywania reklamacji,
b) zarządzania ruchem w sieci telekomunikacyjnej oraz rozliczeń z innymi operatorami,
c) wykrywania nadużyć i zapobiegania im oraz zapewnienia bezpieczeństwa sieci i usług,
d) ustalenia, obrony i dochodzenia roszczeń,
e) przechowywania na potrzeby przyszłych postępowań uprawnionych organów (przez czas 12 miesięcy od wykonania połączenia lub jego nieudanej próby),
Danymi transmisyjnymi, które wykorzystujemy w tych celach, są dane (wszystkie lub niektóre) o tym, w jaki sposób, jak często i kiedy korzystają Państwo z usług telekomunikacyjnych oraz z sieci, w szczególności z dostępu do Internetu, w tym o czasie trwania sesji internetowych i ilości transferowanych danych, o adresach odwiedzanych stron internetowych i Państwa aktywnościach na tych stronach. Dane transmisyjne możemy wykorzystywać lub przechowywać przez czas trwania umowy, a po jej zakończeniu – w okresie dochodzenia roszczeń lub wykonywania innych zadań wynikających z przepisów prawa.

Przysługujące Państwu uprawnienia

Mogą Państwo złożyć do nas wniosek o:

 • sprostowanie (poprawienie niepoprawnych danych),
 • usunięcie danych przetwarzanych bezpodstawnie lub umieszczonych na naszych serwisach internetowych,
 • ograniczenie przetwarzania (wstrzymanie operacji na danych lub nieusuwanie danych – stosownie do złożonego wniosku),
 • dostęp do danych (o informację o przetwarzanych przez nas danych oraz o kopię danych),
 • przeniesienie danych do innego administratora danych lub do Państwa (w zakresie określonym w art. 20 RODO).

Z tych praw mogą Państwo skorzystać, składając wniosek Punkcie Obsługi klienta lub przesyłając pisemny wniosek na adres:

InterWifi s.c.
ul. Kościelna 6
26-130 Suchedniów

Aby mieć pewność, że realizujemy Państwa wniosek skierowany do nas, możemy prosić o podanie dodatkowych informacji pozwalających nam uwierzytelnić wnioskodawcę.
Zakres każdego z tych praw oraz sytuacje, kiedy można z nich skorzystać, wynikają z przepisów prawa. To, z którego uprawnienia mogą Państwo skorzystać, zależeć będzie np. od podstawy prawnej wykorzystywania przez nas Państwa danych oraz od celu ich przetwarzania.

Prawo sprzeciwu

Niezależnie od praw wymienionych wyżej, mogą Państwo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania Państwa danych, (w tym profilowania), na potrzeby marketingu bezpośredniego. Po przyjęciu wniosku w tej sprawie jesteśmy zobowiązani do zaprzestania przetwarzania Państwa danych w tym celu.
W szczególnych sytuacjach mogą Państwo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania przez nas Państwa danych osobowych, (w tym profilowania), na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu lub na podstawie interesu publicznego. W takiej sytuacji, po rozpatrzeniu Państwa wniosku, nie będziemy już mogli przetwarzać danych osobowych objętych sprzeciwem na tej podstawie, chyba że wykażemy, że istnieją:

 • ważne prawnie uzasadnione podstawy do przetwarzania danych, nadrzędne wobec Państwa interesów, praw i wolności, lub
 • podstawy do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

Zgoda

Jeżeli wykorzystanie przez nas Państwa danych nie jest konieczne do wykonania umowy, realizacji obowiązku prawnego lub nie stanowi naszego prawnie uzasadnionego interesu, możemy prosić o wyrażenie zgody na określone sposoby wykorzystania danych. Taka zgoda może umożliwiać np. udostępnienie danych innym podmiotom na potrzeby ich akcji promocyjnych lub automatyczne podjęcie decyzji w oparciu o Państwa dane i na Państwa żądanie. Udzieloną nam zgodę mogą Państwo w każdej chwili wycofać (nie będzie to wpływać na zgodność z prawem wykorzystania Państwa danych przed cofnięciem takiej zgody).

Skarga

Mają Państwo prawo wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeżeli uważają Państwo, że przetwarzanie Państwa danych osobowych narusza przepisy prawa.